• Potrebujem úradný alebo bežný preklad?

Ak neviete, či je potrebné zadávať nám vyhotovenie úradne overeného prekladu alebo bežného prekladu, kontaktujte priamo úrad, ktorému budete dokument predkladať.

 

  • Čo je apostila?

Apostila potvrdzuje pravosť úradne vyhotovenej listiny. Zvyčajne sa nachádza na rubovej strane Vášho dokumentu. Využíva sa pri komunikácii s domácimi a so zahraničnými štátnymi úradmi. V prípade, že je apostila dvojjazyčná (napr. vydaná matrikou), nie je nutné ju prekladať.

 

  • Ako doručiť dokument prekladateľovi?

Odporúčame osobné doručenie dokumentu do rúk prekladateľa vzhľadom na to, že preklad sa viaže s originálom. Ak máte k dispozícii slovenský originál, ale chcete si ho ponechať do budúcnosti, prekladateľovi doručíte notársky overenú kópiu. Ak kópia nie je overená notárom, dokument nie je úradmi akceptovaný. Ak máte zahraničný dokument s apostilou, viaže sa tento originálny dokument. Ak si chcete dokument ponechať, dáte si overiť notárom celý už preložený zväzok. Prevzatie prekladu je možné aj v čase cez víkendy a sviatky po telefonickom dohovore.

  • Aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Preklad bez úradného overenia nie je označený úradnou, okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa. Ide o preklady štandardných dokumentov, pracovných zmlúv, nájomných zmlúv, abstraktov k diplomovým a bakalárskym prácam, ekonomických analýz, technologických procesov, webových stránok a podobne. Dokážeme Vám vyhotoviť preklad z akejkoľvek oblasti vrátane strojárstva, bankovníctva, medicíny atd. Všetky náročnejšie preklady prechádzajú jazykovou korektúrou odborných konzultantov z Veľkej Británie. Samozrejmosťou je grafická úprava výsledného dokumentu, ktorá je identická s predlohou.

 

  • Čo je normostrana?

Normostranou pri preklade textu sa rozumie strana formátu A4, 30 riadkov textu, písmo Times New Roman, veľkosť 12, alebo 1800 znakov s medzerami. Na úradných dokumentoch je nutné zachovať formálnu stránku originálu, riadkovanie, usporiadanie, tabuľky a podobne, takže normostranou sa rozumie zrkadlový preklad originálu dokumentu. Za normostranu sa pokladá každá jedna, aj začatá strana prekladu.

 

  • Čo je superlegalizácia? (vyššie overenie listín)

Superlegalizácia je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Verejná listina sa osvedčuje vo viacerých etapách.

1. Predložený doklad preloží súdny prekladateľ a priloží odtlačok svojej pečiatky.

2. Podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí príslušný krajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný.

3. Takto osvedčené doklady sa predložia na ďalšie overenie konzulárnemu odboru MZV SR.

4. Po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité.