Úradný preklad (súdny preklad) je preklad s oficiálnou pečiatkou ministerstva spravodlivosti.

Za úradný, resp. súdny preklad sa považuje preklad originálneho dokumentu zviazaný s prekladaným dokumentom trikolórou, označený okrúhlou pečiatkou modrej farby so slovenským štátnym znakom, zapečatený, s prekladateľskou doložkou a podpísaný prekladateľom. Takto vyhotovený a overený preklad spĺňa požiadavky štátnych orgánov, využíva sa v styku so štátnou správou, je akceptovaný ambasádami, matrikami a ostatnými úradmi a inštitúciami na celom svete.

Najčastejšie robíme:

 • preklad rodného listu
 • preklad úmrtného listu
 • preklad sobášneho listu
 • preklad diplomu
 • preklad vysvedčenia
 • preklad výpisu z registra trestov
 • preklad výpisu z obchodného registra
 • preklad technického preukazu
 • preklad certifikátu o zhode


Termíny dodania

Štandardný termín dodania je 48 hodín. V prípade potreby preklad vyhotovíme aj do 24 hodín alebo v rámci toho istého dňa do 4 hodín od zadania. Konkrétnu ponuku Vám radi vypracujeme na mieru.


Spôsob doručenia dokumentu prekladateľovi

Odporúčame osobné doručenie dokumentu do rúk prekladateľa, ak takúto možnosť nemáte môžete nám dokument doručiť:

 • poštou
 • kuriérom

Ak máte k dispozícii slovenský originál, ale chcete si ho ponechať do budúcnosti, prekladateľovi doručíte notársky overenú kópiu. Ak máte zahraničný dokument s apostilou, viaže sa s prekladom priamo tento originálny dokument. Ak si chcete dokument ponechať, dáte si overiť notárom celý už preložený zväzok.